พิธีเปิดงาน Northern Creative Festival สุดยอดภูมิปัญญาสร้างสรรค์ และ Mini Fashion Show

พิธีเปิดงาน Northern Creative Festival สุดยอดภูมิปัญญาสร้างสรรค์ และ Mini Fashion Show

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G หน้าลิฟต์แก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร:- กิจกรรมส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative is More) ภายใต้ โครงการส่งเสริมการตลาดและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ร่วมบูรณาการจัดงาน “Northern Creative Festival สุดยอดภูมิปัญญาสร้างสรรค์” ระหว่างวันที่ 22 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดการพัฒนาสินค้าหัตกรรม เชิงสร้างสรรค์ สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของภาคเหนือให้มีความสอดคล้องกับพื้นที่ คงความเป็นอัตลักษณ์และรักษาคุณค่าให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการสร้างศักยภาพของผู้ผลิตและผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันในตลาดสากลได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนการขยายช่องทางการตลาดผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ เพื่อเชื่อมโยงให้เกิดการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งผลิตสินค้าเชิงสร้างสรรค์ของภาคเหนือ
ด้วยภาคเหนือมีจุดเด่นด้านการเป็นแหล่งสร้างสรรค์ผลงานหัตถกรรมและงานศิลปะ
หลายแขนง สืบเนื่องด้วยคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายและความมีคุณค่าเชิงศิลปะซึ่งแสดงอยู่ในผลิตภัณฑ์สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิ กลุ่มการออกแบบเครื่องแต่งกายสำเร็จรูป ผ้าทอ เครื่องเงิน เครื่องเขิน เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง กลุ่มงานหัตถกรรมฝีมือ และกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพรไทย 
ซึ่งมีแหล่งจำหน่ายหลักในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมีจังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งจำหน่ายหลักและ
เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์สากลขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ในฐานะเมืองแห่งานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (UNESCO’s Creative City Network 
สาขา Crafts and Folk Art)
อีกทั้ง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้มีแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด ให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่มีมูลค่าสูงและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย มีการผลักดันเรื่องการเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการบนฐานความรู้และนวัตกรรมตลอดจนใช้ทุนทางวัฒนธรรม สินค้าอัตลักษณ์ ที่มีความโดดเด่นของแต่ละพื้นที่ ในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 
17 จังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งส่งเสริมการตลาด และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ให้มีรายได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นี้
การจัดงานภายใต้ กิจกรรมส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative is More) โครงการส่งเสริมการตลาดและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในครั้งนี้ ประกอบด้วย
- การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมของผู้ประกอบการจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 20 ราย
- การจัดแสดงผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมในรูปแบบ Pop-up Store ของผู้ประกอบการ
จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 40 แบรนด์
- การจัดนิทรรศการสร้างแรงบันดาลใจ และผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ต้นแบบถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักษะช่างฝีมือ และตัวตน (Identity) ของนักธุรกิจรุ่นใหม่ 
- การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานอัตลักษณ์แห่งภูมิปัญญา (Workshop & DIY) สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาการจัดงาน
- กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานโดยนักออกแบบ เพื่อแบ่งปันมุมมองความคิดเห็นและประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) 
ขอเชิญมาร่วม “ช้อป ฟิน ชม ชิลล์” Wisdom of the Creative สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์ 17 จังหวัดภาคเหนือ ขอเชิญร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “Northern Creative Festival สุดยอดภูมิปัญญาสร้างสรรค์” พบกับ สินค้าเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมกว่า 20 ราย Creative Pop up Store กว่า 40 แบรนด์ นิทรรศการสร้างแรงบันดาลใจ ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ต้นแบบ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมอื่นๆ อีกมามาย 22-28 กุมภาพันธ์นี้ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G หน้าลิฟต์แก้ว เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

#NorthernCreativeFestival
#สุดยอดภูมิปัญญาสร้างสรรค์
#ช้อปฟินชมชิลล์
#PhoenixorMedia
#Phoenixor2022
#Phoenixor
#iamdoeme
#พี่โดมเอง

Gallery

ภาพบรรยากาศภายในงาน
Reporter : Chutchin Fueangfu
Photographer : Chutchin Fueangfu
Editor : Chutchin FueangFu
Date : 22/02/2022
Tag : #NorthernCreativeFestival  #สุดยอดภูมิปัญญาสร้างสรรค์  #ช้อปฟินชมชิลล์  #PhoenixorMedia  #Phoenixor2022  #Phoenixor  #iamdoeme  #พี่โดมเอง  
Contact Us:

For Work Appointment, Work Schedule And Advertising

  • Mr. Chutchin Fueangfu (Doeme) / Contact Number: 095-591-5265
  • Mr. Suvakarindr Singivipulya (X) Contact Number: 096-696-3644

e-mail: admin@phoenixor.in.th

Line ID: Phoenixor

2015-2020 © Phoenixor. All Rights Reserved.