มิวเซียมสยาม เปิดบ้านฉลอง ร้อยปีตึกเรา พาส่องไฮไลท์พิเศษ เสาร์สนามไชย และ นิทรรศการ ตึกเก่าเล่าใหม่ พร้อมกิจกรรมสุดสนุกตลอดทั้งปี | Museum Siam Opens House to Celebrate A Century of Our Building with 
Saturday Happenings & Special Exhibition: New Take on Old Building

มิวเซียมสยาม เปิดบ้านฉลอง ร้อยปีตึกเรา พาส่องไฮไลท์พิเศษ เสาร์สนามไชย และ นิทรรศการ ตึกเก่าเล่าใหม่ พร้อมกิจกรรมสุดสนุกตลอดทั้งปี | Museum Siam Opens House to Celebrate A Century of Our Building with 
Saturday Happenings & Special Exhibition: New Take on Old Building

23 เมษายน 2565 มิวเซียมสยาม กรุงเทพมหานคร:- มิวเซียมสยาม ชวนนับถอยหลัง ก้าวสู่ 100 ปีของอาคารประวัติศาสตร์ในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ 2565 ด้วยการถือโอกาสเฉลิมฉลองหนึ่งศตวรรษของอาคารผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ บริบท แวดล้อม บุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้อง นำมาซึ่งความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าทางกายภาพของมรดกภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชาติ เพื่อให้ทุกคนได้เกิดแรงบันดาลใจในการรักษาอาคารทางประวัติศาสตร์ให้คงไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมอันสวยงามของสังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

###

April 23, 2022, Museum Siam, Bangkok:- Museum Siam is inviting people to start counting down to celebrate the 100th anniversary of Museum Siam historical building on October 12, 2022. There will be a host of celebratory events and programs scheduled to take place throughout the year to mark the century milestone of the building. The highlights include a range of knowledge-based programs where visitors shall learn about the development timeline of the building, its surrounding environment, and very important person who involved during the development period of this building. It aims to cultivate knowledge, foster better understanding, and raise awareness about the value of tangible and intangible wisdom and national culture so that all people will have inspiration and motivation to preserve and protect the historical building of Museum Siam as a beautifully iconic building and an architectural landmark of Thai society in a sustainable ways.

กิจกรรมภายใต้โครงการ “ร้อยปีตึกเรา” จะมีเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวข้องกับผู้คนมากมายในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและที่เกี่ยวข้องกับอาคารแห่งนี้ ทั้งในฐานะข้าราชการ พ่อค้า เกษตรกรและประชาชน เมื่อครั้งยังทำหน้าที่เป็นกระทรวงพาณิชย์ เช่นเดียวกันกับในยุคที่อาคารเก่าได้ปรับหน้าที่มาเป็น สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ หรือ มิวเซียมสยาม ในปัจจุบัน ก็ยังคงทำหน้าที่รองรับสาธารณชน ทั้งหน่วยงาน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มครอบครัว นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมเยือนอาคารหลังนี้ ล้วนมีประสบการณ์และมีความทรงจำในต่างห้วงเวลา กิจกรรมต่างๆ จึงมีแนวคิดจากการตีความสองคำเข้าด้วยกัน คือ "ตึกเรา" หมายถึง "ตึกของพวกเรา" ในอดีต ปัจจุบัน อนาคต และ "การค้นพบอีกครั้ง" หรือ Rediscover โดยสื่อถึงการเชื่อมโยงและความสัมพันธ์กับบทบาทของมิวเซียมสยาม ที่เน้นการเรียนรู้จากการค้นหา ค้นพบความรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย ปรับประยุกต์เข้ากับปัจจุบันได้ เสริมด้วย มิติด้านสังคม วัฒนธรรม ในยุคที่ประเทศเปลี่ยนผ่าน จากสังคมประเพณีสู่สังคมสมัยใหม่ในทุกมิติ

###

Programs and events to be held under "A Century of Our Building" project to commemorate the 100th anniversary of Museum Siam historical building focus on the way of life and evolving lifestyle of the people in certain transition periods and major changes and transitions that are associated with the development of the historical building. The activities also highlight a glimpse of major life transitions of civil servants, state officials, traders and merchants, and the public dating back to a time when the historical building was an office of the Ministry of Commerce before transitioning to the country’s first national discovery museum or Museum Siam. At present, Museum Siam welcomes all people, whether they come from agencies, companies and organizations, students, undergraduates, families, Thai and foreign tourists to discover tangible and intangible wisdom, art and culture, tradition, and the root of Thainess. Each transitional period and life journey from the past to present, contains a memorable meaning and value experience. All activities and events will be held based on an interpretation of the meaning of these two definitions: “Tuk Rao” in Thai, which means “our building” in the past, present, and the future; and the “Rediscovery”, which is used to communicate about the close connection, inextricable relationship and role of the Museum Siam in promoting the discovery learning approach that allows people to discover and explore new knowledge using multiple methods and diverse theories that are practical and can be adapted to the new-normal world today. The activities and events under the project also give priority to presenting content about changing social and cultural dimensions as the country is transitioning from traditional society to modern society in all dimensions.
เริ่มต้นด้วยกิจกรรมหลักที่ถือว่าเป็นสุดยอดไฮไลท์ภายใต้มหกรรมเฉลิมฉลอง “ร้อยปีตึกเรา” อาคารประวัติศาสตร์ มิวเซียมสยาม ในเดือนเมษายนนี้ ประกอบด้วย
1. นิทรรศการหมุนเวียน “ตึกเก่าเล่าใหม่" นิทรรศการที่ว่าด้วยประวัติความเป็นมา แนวคิดทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมของอาคาร รวมถึงบริบททางประวัติศาสตร์และสังคมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับอาคารหลังนี้ ในช่วงระยะเวลาหนึ่งร้อยปี
2. กิจกรรม “เสาร์สนามไชย Saturday Happening” เป็นการเปิดพื้นที่การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมหลากหลายที่เหมาะสมกับคนทุกช่วงวัยและมีความรื่นรมย์ที่มิวเซียมสยามทุกวันเสาร์ต้นเดือน เริ่มตั้งแต่เมษายน-พฤศจิกายนนี้ ได้แก่
- Talk & Workshop: งานเสวนา และอบรมเชิงปฏิบัติการในด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม สถาปนิกฝรั่งในสยามเพื่อให้ผู้ชมได้รับแรงบันดาลใจทางสุนทรียศาสตร์ที่ร่วมสมัย กับ ตึกมิวเซียมสยาม
- Kidscovery Zone: พื้นที่กิจกรรมสำหรับเด็กได้ร่วมสนุกกับงานโครงสร้างและการออกแบบสถาปัตยกรรมผ่านกิจกรรมต่อโมเดลกระดาษตึกมิวเซียมสยาม และ Tamagno’s Mini Bricks ตามาญโญในตัวต่อจิ๋ว

###

Starting in April, a host of highlighted activities and events under the theme "A Century of Our Building" to commemorate the 100th anniversary of the Museum Siam historical building are as follows:-
1. Special Exhibition, featuring the development odyssey of the building over a century titled “New Take on Old Building”. The exhibition highlights the history, development timeline, architectural construction and engineering concept of the building as well as a series of historic moments and social context related to the way of life of all stakeholders of the building over the century.
2. “Sao Sanam Chai: Saturday Happenings” features a wide selection of learning activities that are created to suit people of all age ranges in order to cultivate knowledge with happiness under an inspiring atmosphere. It is scheduled for the first Saturday of each month at the Museum Siam from April to November. The highlighted activities are as follows:-
- Talk & Workshop: Seminar and workshop on the history, architecture, foreign architects in the Kingdom of Siam. Visitors and participants can appreciate the architectural aesthetics and get inspiration about contemporary aesthetics that can be seen at the Museum Siam building.
- Kidscovery Zone: An activity space for children to have a joyous moment to complete a structural and architectural design of the Museum Siam building play and learn with paper models and Tamagno’s Mini Bricks.
- Trail in the Building: กิจกรรมเส้นทางนำชมตึกมิวเซียมสยามด้วยเทคนิคพิเศษหลากหลายที่เหมาะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยไม่ว่าจะเป็น การนำชมผ่านศิลปะการแสดง  หรือ Performance Tour โดย บุญ พงศ์พานิช และ Cherry Theatre โรงละครเพื่อการพัฒนา, Walk Rally เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์อาคารฯ ในรูปแบบ Play and Learn ตามสไตล์ของมิวเซียมสยามไปกับ Tamango’s Walk Rally หนีตามตามาญโญ, Architecture Walking Tour สำหรับเด็กโดย Rayrai, Art & History Walking Tour, 30 Highlights Architecture Walking Tour: 30 สิ่ง แห่งความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมมิวเซียมสยาม, Throw Back Tour: ย้อนอดีตมิวเซียมสยามด้วยภาพเก่า, Attic Tour: ชมห้องใต้หลังคา, Curator Tour: ชมตึกกับภัณฑารักษ์
- Literature Reading: การอ่านวรรณกรรมร่วมสมัยกับตึกเก่าพาผู้ร่วมกิจกรรมสัมผัสอรรถรสและวรรณกรรมร่วมยุคสมัยที่มีความสัมพันธ์กับตึกมิวเซียมสยามตลอดช่วงเวลา 100 ปี
- Reenactment Show: การแสดงของกลุ่มจำลองประวัติศาสตร์
- Music@Museum ดนตรีมีเรื่องเล่าฟังดนตรีร่วมสมัยกับตึกร้อยปี

###

- Trail in the Building: Children, adult visitors, Thai and foreign tourists can explore every corner of the Museum Siam building using various forms of communication arts and special techniques such as the Performance Tour by Boon Phongpanich and Cherry Theatre, which is initiated to enhance human potential development and life-long learning; Walk Rally is a “Play and Learn” communication art that allows all visitors to learn and thoroughly understand the history of the building with Tamango’s Walk Rally; Architecture Walking Tour is created specifically for children by Rayrai; Art & History Walking Tour; 30 Highlights Architecture Walking Tour features the list of 30 notable works of architecture found within the Museum Siam; Throwback Tour: Traveling back in time to the good old days of Museum Siam through the use of amazing pictures and scenes from the past; Attic Tour: Taking a look at a room under the roof; Curator Tour: Taking a tour of Museum Siam with curators.
- Literature Reading: All visitors and participants can sensually get in touch with a range of contemporary literatures that were meticulously written and composed in connection with the Museum Siam building over the past 100 years.
- Reenactment Show: Performing art that offers a glimpse of history 
- Music@Museum: Telling the story of the century-old building through contemporary music.

งานนี้ห้ามพลาด!! สุดพิเศษสำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม “เสาร์สนามไชย” และซื้อบัตรเข้าชมนิทรรศการถอดรหัสไทยจะได้ร่วมถ่ายภาพในโซนสตูดิโอกับมุมสวยของตึกเราในวาระครบรอบ 100 ปี เก็บไว้เป็นที่ระลึก ภายในงานยังมี Food Truck Zone ให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้เข้าชมตลอดทั้งงาน ตั้งแต่เวลา 10:00- 20:00 น. รวมถึงพบกับสินค้าที่ระลึกของ Muse Shop ใน Collection พิเศษ “ร้อยปีตึกเรา” ที่รอให้ทุกท่านมาร่วมช้อปเก็บเป็นที่ระลึกอีกด้วย

มิวเซียมสยาม มีการดำเนินการ ตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิ โดยผู้เข้างานต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเข้มงวด ตามมาตรฐาน SHA Plus ซึ่งต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน Covid-19 Vaccination Certificate

###

Don’t miss out!! For those who visit Museum Siam on the Saturday Happenings and buy an entry ticket for the “Decoding Thainess” exhibition will have a chance to take a memorable photo with the iconic building provided in the Studio Zone on the occasion of the 100th anniversary of Museum Siam. Food and beverages are available throughout the event at 10.00 - 20.00 at the Food Truck Zone. A wide selection of souvenirs, including a special collection created to mark the century of the building under the theme "A Century of Our Building" are also available for purchase at Muse Shop. Museum Siam puts health, safety and Covid-19 prevention measures in place.

All visitors and participants will be screened with body temperature tested before entering the event and they must strictly follow social-distancing practices and Covid prevention measures in line with the SHA Plus standard. Visitors and participants must show proof of Covid vaccination or Covid-19 Vaccination Certificate.
นอกจากนี้ ยังกิจกรรมอื่นๆ ที่รอทุกคนมา Enjoy Every Moment ร้อยปีตึกเรา อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ Game & Learning ที่จะพาทุกคนสนุกทะลุโลกดิจิตอลเสมือนจริงแบบไร้กรอบ ทั้งเกมส์ Mine Craft & Live Streaming (Sim City) เพื่อเรียนรู้ อาคารมิวเซียมสยาม และ สื่อการเรียนรู้สถาปัตยกรรม โครงสร้างอาคาร ในรูปแบบเสมือนจริง Virtual Explore The Building Discovery A Hundred Years of Modern History Museum Siam” และปิดท้ายปีด้วยงานเทศกาลประจำปี Night at the Museum ครั้งที่ 12 ที่มิวเซียมสยาม ผู้สนใจสามารถ ติดตามรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ได้ ผ่านทาง Facebook FanPage: Museumsiamfan และ เว็บไซต์: www.museumsiam.org

###

In addition, other interesting celebratory programs and events that are waiting everybody to enjoy every moment of the century-old building include the online “Game & Learning” that will take everyone to experience and have a whale of a time in the virtual world and the Mine craft & Live Streaming (SimCity) games for all to learn more about the Museum Siam building. There is also a learning media platform for a better understanding of the architectural structure and layout of the building under the title “Virtual Explore the Building Discovery: A Hundred Years of Modern History of Museum Siam”. Ending the year with the launch of the 12th Night at the Museum, interested people can stay in touch with the latest updates on events and activities related to "A Century of Our Building" celebration at Facebook FanPage: Museumsiamfan or visit Website: www.museumsiam.org.

#มิวเซียมสยาม
#ร้อยปีตึกเรา
#MuseumSiam
#ACenturyOfOurBuilding
#Phoenixor
#Phoenixor2022 
#PhoenixorMedia 
#iamdoeme
#พี่โดมเอง

Gallery

ภาพบรรยากาศภายในงาน (1)
Reporter : Chutchin Fueangfu
Photographer : Chutchin Fueangfu
Editor : Chutchin FueangFu
Date : 23/04/2022
Tag : #มิวเซียมสยาม  #ร้อยปีตึกเรา  #MuseumSiam  #ACenturyOfOurBuilding  #Phoenixor  #Phoenixor2022  #PhoenixorMedia  #iamdoeme  #พี่โดมเอง  
Contact Us:

For Work Appointment, Work Schedule And Advertising

  • Mr. Chutchin Fueangfu (Doeme) / Contact Number: 095-591-5265
  • Mr. Suvakarindr Singivipulya (X) Contact Number: 096-696-3644

e-mail: admin@phoenixor.in.th

Line ID: Phoenixor

2015-2020 © Phoenixor. All Rights Reserved.